POLITYKA

OCHRONY DZIECI PRZED KRZYWDZENIEM

 

obowiązująca w

Zespole Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie

 

 

 

Preambuła

 

Naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Zespołu Szkół Gastronomicznych jest działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Pracownik szkoły traktuje ucznia z szacunkiem oraz uwzględnia jego potrzeby. Niedopuszczalne jest stosowanie przez pracownika wobec ucznia przemocy w jakiejkolwiek formie. Pracownik szkoły, realizując te cele, działa w ramach obowiązującego prawa, przepisów wewnętrznych Zespołu Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie oraz swoich kompetencji.

 

Rozdział I.

Objaśnienie terminów

§1.

 1. Pracownikiem Zespołu Szkół Gastronomicznych jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia.
 2. Dzieckiem jest każda osoba do ukończenia 18. roku życia.
 3. Opiekunem dziecka jest osoba uprawniona do reprezentacji dziecka, w szczególności jego rodzic lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.
 4. Zgoda rodzica dziecka oznacza zgodę co najmniej jednego z rodziców dziecka. Jednak w przypadku braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinny.
 5. Przez krzywdzenie dziecka należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu karalnego na szkodę dziecka przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika szkoły, lub zagrożenie dobra dziecka, w tym jego zaniedbywanie.
 6. Osoba odpowiedzialna za internet to wyznaczony przez DyrektoraZSG pracownik, sprawujący nadzór nad korzystaniem z internetu przez dzieci na terenie szkoły oraz nad bezpieczeństwem dzieci w internecie.
 7. Osoba odpowiedzialna za Politykę ochrony dzieci przed krzywdzeniem to wyznaczony przez DyrektoraZespołu Szkół Gastronomicznych pracownik sprawujący nadzór nad realizacją Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem w szkole.
 8. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację dziecka.

 

Rozdział II.

Rozpoznawanie i reagowanie na czynniki ryzyka krzywdzenia uczniów

§2.

 1. Pracownicy Zespołu Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci.
 2. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka wyznaczeni pracownicy szkoły podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy.
 3. Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan ucznia.
 4. Pracownicy znają i stosują zasady bezpiecznych relacji personel-uczeń i uczeń-uczeń ustalone w placówce. Zasady stanowią załącznik 1 do niniejszej Polityki.
 5. Rekrutacja pracowników Zespołu Szkół Gastronomicznych odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu. Zasady stanowią załącznik 2 do niniejszej Polityki.

 

 

 

Rozdział III.

Procedury interwencji w przypadku krzywdzenia ucznia

§3.

W przypadku podjęcia przez pracownika szkoły podejrzenia, że uczeń jest krzywdzony, pracownik ma obowiązek sporządzenia notatki służbowej i przekazania uzyskanej informacji koordynatorowi/osobom odpowiedzialnym za realizację Standardów Ochrony Małoletnich lub kierownictwu placówki.

§4.

 1. Koordynator/osoba odpowiedzialna za realizację standardów ochrony małoletnichwzywa niekrzywdzącego opiekunaucznia i informuje go o podejrzeniu.
 2. Koordynator/osoba odpowiedzialna za realizację standardów ochrony małoletnichpowinien sporządzić opis sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia na podstawie rozmów z uczniem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan pomocy uczniowi.

3.Plan pomocy uczniowi powinien zawierać wskazania dotyczące:

a.podjęcia przez szkołę działań w celu zapewnienia uczniowi bezpieczeństwa, w tym zgłoszenie podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej placówki;

b.wsparcia, jakie placówka zaoferuje uczniowi;

c.skierowania ucznia do specjalistycznej placówki pomocy dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.

§5.

1.W przypadkach bardziej skomplikowanych (dotyczących wykorzystywania seksualnego oraz znęcania się fizycznego i psychicznego o dużym nasileniu) Dyrektor szkoły powołuje zespół interwencyjny, w skład którego mogą wejść: pedagog/psycholog, wychowawca ucznia, kierownictwo placówki, inni pracownicy mający wiedzę o krzywdzeniu ucznia lub o uczniu (dalej określani jako: zespół interwencyjny).

2.Zespół interwencyjny sporządza plan pomocy uczniowi, spełniający wymogi określone w § 2 pkt. 2 Polityki, na podstawie opisu sporządzonego przez pedagoga szkolnego oraz innych, uzyskanych przez członków zespołu, informacji.

W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie ucznia, powołanie zespołu jest obligatoryjne. Zespół interwencyjny wzywa opiekunów ucznia na spotkanie wyjaśniające, podczas którego może zaproponować opiekunom zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia w zewnętrznej, bezstronnej instytucji. Ze spotkania sporządza się protokół.

§6.

1.Plan pomocy uczniowi jest przedstawiany przez pedagoga/osobę odpowiedzialną za przestrzeganie standardów ochrony małoletnich opiekunom z zaleceniem współpracy przy jego realizacji.

2.Koordynator/osoba odpowiedzialna za realizację standardów ochrony małoletnich informuje opiekunów o obowiązku placówki zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia dziecka do odpowiedniej instytucji (prokuratura/policja lub sąd rodzinny, ośrodek pomocy społecznej bądź przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego – procedura „Niebieskie Karty” – w zależności od zdiagnozowanego typu krzywdzenia i skorelowanej z nim interwencji).

Pracownicy szkoły jako placówki oświatowej uczestniczą w realizacji procedury „Niebieskie Karty”, w tym uprawnieni są do samodzielnego jej wszczynania. Pracownicy szkoły zawiadamiają przedstawicieli innych służb o konieczności rozpoczęcia procedury. Szczegółowy opis procedury stanowi załącznik 3.

3.Po poinformowaniu opiekunów przez pedagoga/osobę odpowiedzialną za przestrzeganie standardów ochrony małoletnich – zgodnie z punktem poprzedzającym – kierownictwo Zespołu Szkół Gastronomicznych składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury/policji lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rejonowego, wydziału rodzinnego i nieletnich, ośrodka pomocy społecznej lub przesyła formularz„Niebieska Karta – A” do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego.

4.Dalszy tok postępowania leży w kompetencjach instytucji wskazanych w punkcie poprzedzającym.

5.W przypadku gdy podejrzenie krzywdzenia zgłosili opiekunowie ucznia, a podejrzenie to nie zostało potwierdzone, należy o tym fakcie poinformować opiekunów ucznia na piśmie.

§7

Procedura reagowania i działania w przypadku niewłaściwych relacji między małoletnimi

 

 1. Małoletni, który czuje się pokrzywdzony przez innych małoletnich zgłasza ten fakt każdemu pracownikowi szkoły lub koordynatorowi/ osobie odpowiedzialnej za realizację standardów ochrony małoletnich.
 2. Wszelkie przejawy przemocy, agresji, w tym fizycznej, powinny być niezwłocznie przerwane przez pracownika lub inne osoby będące świadkami incydentu. Pracownik po powzięciu informacji i zawiadomieniu koordynatora i dyrektora oraz rodziców małoletniego, sporządza kartę interwencji.
 3. Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z małoletnim podejmuje niezwłocznie działania mające na celu zniwelowanie przejawów agresji i przemocy, a także wszelkich niewłaściwych zachowań małoletnich we współpracy z instytucjami, organizacjami udzielającymi pomocy dzieciom i młodzieży, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi.
 4. Jeżeli dyrektor we współpracy z koordynatorem i zespołem nauczycieli i specjalistów udzielających uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stwierdzi konieczność, wówczas powiadamia organy zewnętrzne (instytucje pomocy społecznej, policję, sąd rodzinny) o zaistniałej sytuacji oraz potrzebie, np. wglądu w sytuację rodzinną dziecka.
 5. Koordynator we współpracy z wychowawcą, pracownikiem, który stwierdził zagrożenie lub wystąpienie krzywdzenia małoletniego, nauczycielami specjalistami (wg potrzeb) organizuje spotkanie z rodzicami małoletniego (przedstawia ustalone przez ww. zespół formy i zadania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą ma zostać objęty małoletni). O objęciu małoletniego, który jest podejrzany lub dopuścił się krzywdzenia innego małoletniego, i ustalonych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla niego zostają na odrębnym spotkaniu powiadomieni jego rodzice. Szczegółowa procedura reagowania jest zawarta w załączniku 3a do niniejszej polityki.
 6. W przypadku braku współpracy rodziców, ucznia podejrzanego o krzywdzenie lub krzywdzącego małoletniego, ze szkołą – dyrektor we współpracy z koordynatorem, podejmuje, po ocenie sytuacji, decyzję o ewentualnym zawiadomieniu organów zewnętrznych (pomocy społecznej, policji, sądu rodzinnego).
 7. Szkoła prowadzi działania wychowawczo-profilaktyczne (uwzględnione w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły) w celu zapobiegania i uświadamiania niewłaściwych zachowań, przemocy, innych form krzywdzenia małoletnich.

§8

1.Z przebiegu interwencji sporządza się kartę interwencji, której wzór stanowi załącznik 4 do niniejszej Polityki. Kartę załącza się do akt osobowych ucznia.

2.Wszyscy pracownicy szkoły i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych podjęły informację o krzywdzeniu ucznia lub informacje z tym związane, są zobowiązane do zachowania tych informacji w tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

 

Rozdział IV.

Zasady ochrony wizerunku ucznia

§9.

1.Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2.Placówka, uznając prawo uczniów do prywatności i ochrony dóbr osobistych, zapewnia ochronę wizerunku ucznia.

3.Wytyczne dotyczące zasad publikacji wizerunku ucznia stanowią załącznik 5 do niniejszej Polityki.

 

§10.

1.Pracownikowi szkoły nie wolno umożliwiać przedstawicielom mediów utrwalania wizerunku ucznia (filmowanie, fotografowanie, nagrywanie głosu ucznia) na terenie placówki bez pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego ucznia.

2.W celu uzyskania zgody, o której mowa powyżej, pracownik szkoły może skontaktować się z opiekunem ucznia i ustalić procedurę uzyskania zgody. Niedopuszczalne jest podanie przedstawicielowi mediów danych kontaktowych do opiekuna ucznia – bez wiedzy i zgody tego opiekuna.

3.Jeżeli wizerunek ucznia stanowi jedynie szczegół całości, takiej jak: zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza, zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na utrwalanie wizerunku ucznia nie jest wymagana.

§ 11.

1.Upublicznienie przez pracownika szkoły wizerunku ucznia utrwalonego w jakiejkolwiek formie (fotografia, nagranie audio-wideo) wymaga pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Dobrą praktyką jest również pozyskiwanie zgód samych dzieci.

2.Pisemna zgoda, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać informację, gdzie będzie umieszczony zarejestrowany wizerunek i w jakim kontekście będzie wykorzystywany (np. że umieszczony zostanie na stronie youtube.com w celach promocyjnych).

 

Rozdział V.

Zasady dostępu uczniów do internetu

§12.

1.Zespół Szkół Gastronomicznych, zapewniając uczniom dostęp do internetu, jest zobowiązana podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju; w szczególności należy zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. Zasady bezpiecznego korzystania z internetu i mediów elektronicznych stanowią załącznik 6 do niniejszej Polityki.

2.Na terenie Zespołu Szkół Gastronomicznych dostęp ucznia do internetu możliwy jestpod nadzorem pracownika szkoły na zajęciach komputerowych.

3.W przypadku dostępu realizowanego pod nadzorem pracownika szkoły, pracownikma obowiązek informowania uczniów o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu. Pracownik szkoły czuwa także nad bezpieczeństwem korzystania z internetu przez uczniów podczas lekcji.

4.W miarę możliwości osoba odpowiedzialna za internet przeprowadza z uczniamizajęcia dotyczące bezpiecznego korzystania z internetu.

§ 13.

1.Osoba odpowiedzialna za internet zapewnia, aby sieć internetowa Zespołu Szkół Gastronomicznych była zabezpieczona przed niebezpiecznymi treściami, instalując i aktualizując odpowiednie, nowoczesne oprogramowanie.

2.Wymienione w pkt. 1 niniejszego paragrafu oprogramowanie jest aktualizowane przez wyznaczonego pracownika w miarę potrzeb, przynajmniej raz w miesiącu.

3.Wyznaczony pracownik szkoły przynajmniej raz w miesiącu sprawdza, czy na komputerach nie znajdują się niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik stara się ustalić, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia.

4.Informację o uczniu, który korzystał z komputera w czasie wprowadzenia niebezpiecznych treści, wyznaczony pracownik przekazuje kierownictwu szkoły, które aranżuje dla ucznia rozmowę z psychologiem lub pedagogiem.

5.Pedagog/psycholog przeprowadza z uczniem, o którym mowa w punktach poprzedzających, rozmowę na temat bezpieczeństwa w internecie.

6.Jeżeli w wyniku przeprowadzonej rozmowy pedagog/psycholog uzyska informację, że uczeń jest krzywdzony, podejmuje działania opisane w rozdziale III niniejszej Polityki.

 

Rozdział VI.

Monitoring stosowania Polityki

§14.

1.Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych wyznacza osobę odpowiedzialną za Politykę ochrony małoletnich w placówce.

2.Osoba, o której mowa w punkcie poprzedzającym, jest odpowiedzialna za monitorowanie realizacji Polityki, za reagowanie na sygnały naruszenia Polityki i prowadzenie rejestru zgłoszeń oraz za proponowanie zmian w Polityce.

3.Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, przeprowadza wśród pracowników szkoły, raz na 12 miesięcy, ankietę monitorującą poziom realizacji Polityki. Zasady przeglądu i aktualizacji standardów ochrony małoletnich stanowiązałącznik 7 do niniejszej Polityki.

4.W ankiecie pracownicy szkoły mogą proponować zmiany Polityki oraz wskazywać naruszenia Polityki w placówce.

5.Osoba, o której mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, dokonuje opracowania wypełnionych przez pracowników szkoły ankiet. Sporządza na tej podstawie raport z monitoringu, który następnie przekazuje kierownictwu placówki.

6.DyrektorZespołu Szkół Gastronomicznych wprowadza do Polityki niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom placówki, dzieciom i ich opiekunom nowe brzmienie Polityki.

 

Rozdział VII.

 Przepisy końcowe

§ 15.

1.Polityka wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

2.Ogłoszenie następuje w sposób dostępny dla pracowników placówki, uczniów i ich opiekunów, w szczególności poprzez wywieszenie w miejscu ogłoszeń dla pracowników lub poprzez przesłanie jej tekstu drogą elektroniczną oraz poprzez zamieszczenie na stronie internetowej i wywieszenie w widocznym miejscu w siedzibie, również w wersji skróconej, przeznaczonej dla uczniów.

 Załaczniki:

Zał. 1. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem ZSG-1

Zał. 2. Zasady bezpiecznej rekrutacji pracowników

Zał. 3. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia przemocy w rodzinie

Zał. 3a. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia agresji i przemocy w szkole

Zał. 4. Karta przebiegu interwencji

Zał. 5. Zasady publikacji wizerunku

Zał. 6. Zasady bezpiecznego korzystania z internetu

Zał. 7. Zasady przeglądu i aktualizacji standardów ochrony małoletnich

Skip to content