[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_fullwidth_slider]

Doradztwo zawodowe

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W BRANŻOWEJ SZKOLE I STOPNIA NR 6 W CZĘSTOCHOWIE

 „WEŹ LOS W SWOJE RĘCE”

I

1. PODSTAWY PRAWNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU DORADZTWA ZAWODOWEGO
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.-Prawo oświatowe,(Dz.U.2017 poz.59), Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, (Dz.U.2017 poz.60), Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r.w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicsznej w publicznych przedszkolach,szkołach i placówkach(Dz.U.2017 poz.1591) Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 w sprawie działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych(Dz.U.2013R. POZ.199) Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U.2017r. POZ.1647) Rozporządzenie

2. ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego (WSDZ) to zakres działań podejmowanych przez ucznia, rodzica i nauczyciela w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku dalszego kształcenia oraz własnego rozwoju. System daje realną możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do odnalezienia swojego celu zawodowego, poznania siebie i własnych predyspozycji zawodowych, zasad rządzących rynkiem pracy, uzyskania informacji o lokalnym rynku pracy, zaplanowania własnej kariery zawodowej. Służy rozwijaniu umiejętności niezbędnych do rozpoznania własnego potencjału zawodowego oraz aktywnego poruszania się na rynku pracy. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego to przemyślany szereg działań podejmowanych przez szkołę przy współudziale partnerów w celu przygotowania uczniów do wyboru zawodu, poziomu i kierunku kształcenia.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego zakłada że:

 • wybór zawodu nie jest pojedynczym, świadomym aktem decyzyjnym ale procesem rozwojowym i stanowi sekwencję decyzji podejmowanych na przestrzeni wielu lat życia,
 • preferencje zawodowe wywodzą się z doświadczeń dzieciństwa i rozwijają się wraz z upływem czasu,
 • na wybór zawodu wpływają głównie wartości, czynniki emocjonalne, rodzaj i poziom wykształcenia oraz wpływ środowiska.
 • doradztwo zawodowe obejmuje indywidualną i grupową pracę z uczniami, rodzicami i nauczycielami
 • doradztwo zawodowe ma charakter planowych działań koordynowany jest przez szkolnego doradcę zawodowego.

SOJUSZNICY:

 • CIZ
 • PUP
 • ZPPP
 • WOM
 • OHP
 • WYŻSZE UCZELNIE W MIEŚCIE
 • RODZICE

4. CELE GŁÓWNE:
a) kształtowanie u uczniów konkretnych umiejętności i dyspozycji, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w różnych rolach zawodowych i społecznych,świadomego planowania kariery edukacyjno-zawodowej
b) wspomaganie rodziców w pełnieniu roli doradców i osób wspierających dzieci w procesie planowania decyzji edukacyjno-zawodowych
c) pomoc nauczycielom w realizacji zadań związanych z doradztwem zawodowym,wspmaganiem uczniów w wyborach dalszego kształcenia i wyboru zawodu

5. CELE SZCZEGÓŁOWE:
Uczniowie:

 • poznają własne predyspozycji zawodowe, zainteresowania, uzdolnienia, umiejętności;
 • rozwijają umiejętności pracy zespołowej, przełamywania barier środowiskowych oraz kształtowania właściwych relacji społecznych;
 • potrafią określić swoje mocne strony, są świadomi swoich ograniczeń;
 • są zmotywowani do podjęcia wysiłku przy podejmowaniu decyzji w planowaniu swojej przyszłości zawodowej;
 • znają czynniki trafnego wyboru zawodu;
 • mają informacje o zawodach i sytuacji na rynku pracy;
 • znają system kształcenia i zasad reekrutacji

Rodzice:

 • są zaangażowani i przygotowani do pełnienia roli „doradców”;
 • znają czynniki wyboru szkoły i zawodu,
 • wspomagają dzieci w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych;
 • znają aktualną i pełną ofertę edukacyjną na różnych jego poziomach;
 • wiedzą, gdzie szukać pomocy dla dzieci z problemami: zdrowotnymi, emocjonalnymi, decyzyjnymi, intelektualnymi, rodzinnymi itp.;
 • włączają się do działań informacyjnych szkoły (np. jako przedstawiciele różnych zawodów).

Nauczyciele:

 • potrafią diagnozować potrzeby i zasoby uczniów;
 • rozwijają talenty, zainteresowania, zdolności, predyspozycje;
 • wspierają uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych;
 • realizują działania z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika;
 • wspierają rodziców w procesie doradczym,
 • udzielają informacji lub kierują do specjalistów;
 • angażują przedstawicieli instytucji i zakładów pracy w działania doradcze szkoły.

6. TREŚCI, TEMATY ZAJĘĆ ZE WSKAZANIEM NA ADRESATA:
Uczeń:

 • zna swoje słabe i mocne strony
 • rozwija swoje zainteresowania
 • zna przeciwwskazania do wykonywania zawodów
 • zna miejsca i instytucje pomocne przy poszukiwaniu pracy
 • potrafi zaplanować swoją karierę
 • wie jak się odnaleźć na rynku pracy
 • jest przygotowany do samodzielnego i aktywnego kształtowania swojej drogi zawodowej
 • potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych i stresowych
 • umie przygotować dokumenty związane z pracą zawodową
 • nawiązuje kontakt z pracodawcą (osobisty, telefoniczny, listowny itd.)
 • poznaje potencjalne ścieżki edukacyjne w wybranych zawodach
 • zna podstawy prawa pracy

Nauczyciel:

 • wspiera i pomaga uczniom w ich wyborach
 • umiejętnie rozpoznaje potrzeby uczniów
 • realizuje zagadnienie z doradztwa zawodowego w ramach treści kształcenia
 • umiejętnie korzysta ze źródeł
 • identyfikuje i dostosowuje ofertę edukacyjną placówki do zmian na rynku pracy
 • śledzi losy zawodowe absolwentów
 • realizuje działania z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej i roli pracownika

Rodzic:

 • wspiera dzieci w ich wyborach
 • zna miejsca i instytucje pomocne przy poszukiwaniu pracy
 • zna ścieżki dojścia do zawodu
 • wie o działającym na terenie szkoły systemie doradztwa zawodowego
 • posiada wiedzę na temat egzaminów zawodowych i kwalifikacji uzyskanych przez ich dziecko
 • wie o alternatywnych formach zdobywania zawodu (pozaszkolne metody kształcenia)

7.METODY I TECHNIKI PRACY

 • indywidualne rozmowy z doradcą na terenie szkoły
 • grupowe formy poradnictwa zawodowego (np. na lekcjach zajęć z wychowawcą, spotkaniach z pedagogiem, na spotkaniach kół zainteresowań, wycieczkach itd.)
 • punkty konsultacyjne
 • spotkania z absolwentami którzy osiągnęli sukces
 • spotkania z przedstawicielami zawodów
 • spotkania z przedstawicielami CIZ, PUP, OHP itd.
 • metody aktywizujące: drzewko decyzyjne, burza mózgu, inscenizacje, projekt
 • metody audiowizualne np. filmy edukacyjne, zasoby internetowe
 • pogadanki
 • wykłady

8-9. Scenariusze, konspekty, materiały edukacyjne, diagnostyczne

znajdują się w bibliotece szkolnej i udostępniane są zgodnie z regulaminem udostępnień biblioteki szkolnej. Z wyżej wymienionych pomocy można również korzystać na terenie czytelni biblioteki szkolnej.
Na terenie szkoły do dyspozycji uczniów znajdują się informatory, foldery, materiały informacyjne o wyższych uczelniach, poradniki, książki z zakresu poradnictwa i planowania kariery zawodowej, uczniowie mogą korzystać z komputera z dostępem do internetu itd. Dostępne
materiały edukacyjne on-line

zasoby internetowe
http://doradztwo.ore.edu.pl
www.wybieramzawod.pl
www.labiryntzawodow.progra.pl
www.ohpdlaszkoly.pl
www.kluczkdokariery.pl
www.pociagdokariery.pl
www.praca.gov.pl
www.doradca.praca.gov.pl
www.zawody.praca.ne

10. Osoby odpowiedzialne za realizację:
Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie mgr inż. Arkadiusz Maślanka
Szkolny doradca zawodowy: mgr Marzena Pirowska-Korzec
Osoby współuczestniczące: pedagog szkolny , wychowawcy klas, nauczyciel bibliotekarz, pielęgniarka szkolna, nauczyciele

II Procedura ewaluacji wewnątrzszkolnej:

Ewaluacja służy ocenie skuteczności funkcjonowania Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
Osoba odpowiedzialna – Dyrektor szkoły.
Sposób realizacji – analiza zapisów w dziennikach zajęć związanych z realizacją pomocy uczniom w wyborze kariery edukacyjnej i zawodowej.

Do pobrania:

Szczegółowy plan ogólnoszkolnych działań doradczych Technikum nr 8

Szczegółowy plan ogólnoszkolnych działań doradczych Branżowa Szkoła I stopnia nr 6

Doradca zawodowy M.Pirowska-Korzec
Szkoła współpracuje z Centrum Informacji Zawodowej ul.Łukasińskiego 40 w Częstochowie. www.ciz.ids.czest.pl.
Zapraszamy.

Aktualności

KONKURS „ZDROWY POCZĄTEK DNIA”

Śląska Kurator Oświaty zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych woj. śląskiego do wzięcia udziału w konkursie pn. „Zdrowy początek dnia”. Przedmiotem konkursu jest podzielenie się swoją propozycją śniadania – zdrowego i pełnowartościowego posiłku. Uczniowie w oparciu...

Napisz do nas

3 + 8 =

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. M. Skłodowskiej - Curie
42-202 Częstochowa, ul. Worcella 1

tel.: (34) 361 17 15, faks: (34) 361 17 15
e-mail: [email protected]

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego: zsg.czest.pl/rodo/

 

Skip to content