[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_slide]
[/db_pb_fullwidth_slider]

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zsg.czest.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
  • nie wszystkie zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie posiadają opisy alternatywne.

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem (odwrócone kolory, ciemny kontrast, lekki kontrast).
  • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie
  • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.
  • możliwości zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony.
  • Dostępne skróty klawiaturowe: CTRL + F5 – ponowne załadowanie zawartości strony
  • Serwis jest dostosowany do obsługi zarówno myszką jak i samą klawiaturą, za pomocą klawiszy: Używając strzałek „w dół” i „w górę” można przewijać stronę. Ułatwienia dla osób niedowidzących: wersja kontrastowa strony.
  • Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika.

Staramy się, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia:2020-09-21.

Dokonano przeglądu aktualizacji deklaracji w dniu: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt i informacje zwrotne:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Maria Gędek
przez sekretariat szkoły:
tel. 34 3611715 [email protected]

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Częstochowie prowadzi ogólnodostępne wejście główne. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Portier wpuszczając interesanta do budynku dowiaduje się z jaką sprawą przyszedł i kieruje go odpowiednio do pomieszczenia w którym może załatwić swoją sprawę. Gabinet Dyrektora, sekretariat, księgowość, administracja dostępne są na parterze budynku w pobliżu wejścia głównego. Inne wejścia do budynku są otwierane okazjonalnie.

Dla osób niepełnosprawnych dostępne są pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku. W budynku nie ma windy oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Częstochowie nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Częstochowie można wejść z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Częstochowie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

 

Aktualności

Szkolimy się – Rimini

Szkolimy się – Rimini

W dniach 13.05-19.05.2024 nauczyciele ZSG tj; Justyna Ludynia oraz Agnieszka Szymczyk  w ramach projektu ERASMUS+ brały udział w szkoleniu zawodowym we włoskich restauracjach. Poszerzyły swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe o techniki przygotowywania włoskich potraw:...

Częstochowskie Dni Rodziny w Zespole Szkół Gastronomicznych

Zespół Szkół Gastronomicznych im. M. Curie-Skłodowskiej Częstochowskie Dni Rodziny 1. Konsultacje ze specjalistami: - dr M. Czerw: pedagog specjalny, specjalizuje się w pracy z uczniem z niepełnosprawnościami (w tym intelektualną, ASD), terapii pedagogicznej i...

Napisz do nas

14 + 11 =

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. M. Skłodowskiej - Curie
42-202 Częstochowa, ul. Worcella 1

tel.: (34) 361 17 15, faks: (34) 361 17 15
e-mail: [email protected]

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego: zsg.czest.pl/rodo/

 

Skip to content