STYPENDIUM i ZASIŁEK SZKOLNY na rok szkolny 2023/2024 – Mops

Szanowni Państwo

W dniach 01 – 14 września 2023 można składać wnioski do stypendium szkolnego MOPS. Warunkami uzyskania pomocy materialnej jest trudna sytuacja materialna rodziny, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 600,00 zł netto natomiast dla osoby samotnie gospodarującej 776,00 zł . Wszystkie wnioski i dokumenty do wypełnienia dostępne są w załącznikach. Należy złożyć wszystkie dokumenty wymienione we wniosku jako załączniki. Proszę pamiętać, że jeśli składają Państwo wniosek również na dzieci nie uczęszczające do naszej szkoły, potrzebne są dodatkowe zaświadczenia, że dziecko uczęszcza do szkoły.

Dokumenty należy złożyć do dnia 14 września 2023 ( do godziny 15:00) do pokoju nr 6 w pracowni gastronomicznej.

W przypadku uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oprócz ww. dokumentów niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy oraz dokumentu o nadanym numerze PESEL.

Stypendium szkolne MOPS dotyczy dzieci podlegających pod MOPS Częstochowa

W roku szkolnym 2023/2024 można również składać wnioski o zasiłek rodzinny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności lodowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej. Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć

– zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu lub podjęciu nauki

– dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego

– dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację materialną w rodzinie ucznia

– oświadczenie wnioskodawcy

Załączniki:

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO_2023_2024. 3.

STYPENDIUM SZKOLNE-wniosek_2023_2024.

ZASIŁEK SZKOLNY 2023_2024.

Oświadczenie_osoby_o_formie stypendium szkolnego.

Oświadczenie_osoby_praca_DORYWCZA 2022_2023.

2023_24 Oświadczenie działalności gospodarczej rozpoczętej w roku bieżącym

Oświadczenie działalności na zasadach OGÓLNYCH 2023_2024.

Oświadczenie_dochód_RYCAŁT 2023_2024.

zaś. o dochodach ETAT 2023_2024

 zaświadczenie dochód_CIS_zaśw. 2023_2024

Klauzula AU- Ukraina

Zaś. wychowanie fizyczne 2023_2024.

 

Skip to content