Stypendium szkolne- Mops

Szanowni Państwo

W dniach 01 – 15września 2021 można składać wnioski do stypendium szkolnego MOPS. Warunkami uzyskania pomocy materialnej jest trudna sytuacja materialna rodziny, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 600,00 zł netto. Wszystkie wnioski i dokumenty do wypełnienia dostępne są w załącznikach. Należy złożyć wszystkie dokumenty wymienione we wniosku jako załączniki. Proszę pamiętać, że jeśli składają Państwo wniosek również na dzieci nie uczęszczające do naszej szkoły, potrzebne są dodatkowe zaświadczenia, że dziecko uczęszcza do szkoły.

W przypadku uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oprócz ww. dokumentów niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy oraz dokumentu o nadanym numerze PESEL.

Stypendium szkolne MOPS dotyczy dzieci podlegających pod MOPS Częstochowa

W roku szkolnym 2022/2023 można również składać wnioski o zasiłek rodzinny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowe pogorszenie sytuacji materialnej ucznia. Zdarzeniem losowym jest w szczególności: nieszczęśliwy wypadek, nagła choroba ucznia lub członka rodziny, śmierć najbliższego członka rodziny i inne nagłe okoliczności lodowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej. Wniosek o zasiłek szkolny należy składać w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć

– zaświadczenie ze szkoły o kontynuowaniu lub podjęciu nauki

– dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego

– dokumenty potwierdzające przejściowo trudną sytuację materialną w rodzinie ucznia

– oświadczenie wnioskodawcy

Załączniki:

Zaś. wychowanie fizyczne 2022_2023

zaświadczenie dochód_CIS_zaśw. 2022_2023

STYPENDIUM SZKOLNE-wniosek_2022_2023

Oświadczenie_ubezp_zdrowotne działalność gospodacza na zasd. OGÓLNYCH Oświadczenie_osoby_praca_DORYWCZA 2022_2023

zaś. o dochodach ETAT 2022_2023

ZASIŁEK SZKOLNY 2022_2023 klauzula RODO Z DN.21.09.2021

Oświadczenie_dochód_RYCAŁT 2022_2023

Oświadczenie o zapoznaniu się z WYMOGAMI stypendium 2022_2023

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO_2022_2023,

Oświadczenie działalności gospodarczej rozpoczętej w roku bieżącym

Klauzula AU

 

Skip to content