II transza STYPENDIÓW SZKOLNYCH na okres I-VI.2022r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż ruszyła procedura związana z uruchomieniem drugiej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2021/2022 za okres od stycznia 2022 r. do czerwca 2022 r.

Podstawą przyznania pomocy w formie stypendium szkolnego w drugim półroczu roku szkolnego 2021/2022, jest posiadanie dochodu nie przekraczającego kryterium dochodowego tj. 600,00 zł na osobę w rodzinie w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r.
z późniejszymi zmianami oraz wystąpienie przynajmniej jednej z okoliczności zawartej w art. 7 cytowanej ustawy. W związku z powyższym wnioskodawcy winni złożyć Oświadczenia, dotyczące sytuacji finansowej rodziny, w placówce szkolnej, do której uczęszcza uczeń.

Wspomniane Oświadczenie jest podstawą wydania decyzji administracyjnej przyznającej pomoc w postaci stypendium szkolnego w terminie do 20 maja 2022 r.

Oświadczenia w wersji papierowej można pobrać w pokoju A10.

Wypełnione oświadczenia można złożyć do dnia 20 maja do godziny 11 00 w pokoju A10

Faktury i rachunki do stypendium szkolnego można składać do dnia 7 czerwca do godziny 15 30 w pokoju A10

Oświadczenie I-VI.2022

.WYKAZ WYDATKÓW KWALIFIKOWANYCH NA 2021 2022

Zaświadczenie zajęcia W-f 1. pdf

Skip to content