Zasady rekrutacji absolwentów szkół podstawowych do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie na rok szkolny 2022/2023

Zasady rekrutacji absolwentów szkół podstawowych

do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie
na rok szkolny 2022/2023

 

Podstawa prawna:

Na podstawie art. 154 ust. 4 – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)  oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737) oraz na podstawie §11 bab ust. 3  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca  2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382, z 2021 r. poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343, 1525, 1743, 2047, 2302 i 2394 oraz z 2022 r. poz. 339) i decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WE-KZ.537.3.2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, na terenie województwa śląskiego, w tym terminów składania dokumentów na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych branżowych szkół II stopnia oraz na semestr pierwszy klasy pierwszej publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2022/2023, na rok szkolny 2022/2023 ustala się następujące zasady przyjęć absolwentów szkół podstawowych do Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie:

 

 

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA W ZESPOLE SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH

 1. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W CZĘSTOCHOWIE

W ROKU SZKOLNYM  2022/2023

 

TECHNIKUM NR 8

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych  – 1 klasa (30 osób)

Technik weterynarii                                       – 1 klasa (30 osób)

Technik hotelarstwa                                     – 1 klasa (30 osób)

Technik hodowca koni                                   – 0,5  klasy (15 osób)

Technik organizacji turystyki                         – 0,5 klasy (15 osób)

 

Nauczane języki obce w klasach Technikum nr 8: język angielski, język niemiecki.

 

Minimalna  liczba  punktów  decydująca  o  przyjęciu do wszystkich klas  pierwszych technikum wynosi 60.

Uczniowie klas pierwszych technikum we wszystkich zawodach mają do wyboru rozszerzenia z  następujących przedmiotów: matematyka, język angielski, geografia, biologia, chemia, fizyka.

Przyjęci uczniowie  zobowiązani  są  dostarczyć  zaświadczenie  lekarskie  o   braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy wskazanego   przez  Zespół  Szkół  Gastronomicznych.

Przyjęci uczniowie  do klas w zawodach technik weterynarii i technik hodowca koni zobowiązani  są  dostarczyć  orzeczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami wydane przez lekarza wskazanego   przez  Zespół  Szkół  Gastronomicznych.

W  przypadku  badań  przeprowadzonych  indywidualnie ich koszty ponosi kandydat.

 

Przyjęci kandydaci (za wyjątkiem kandydatów w zawodach: technik weterynarii, technik hodowca koni) mają obowiązek posiadania badań do celów sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących osoby, które mają kontakt z żywnością i jej przetwarzaniem. Uczniowie wykonują badania we własnym zakresie
i przedstawiają wychowawcom w dniu rozpoczęcia nauki, tj. 1 września 2022 r.

 

W przypadku braku odpowiedniej ilości kandydatów do danej klasy oddział nie zostanie otworzony.

Oferta  kształcenia  może  ulec modyfikacji po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 6

 

 

Kucharz – uczeń             – 1,33 klasy (40 osób) – nauczany język obcy – j. angielski

Cukiernik – uczeń          – 1 klasa (30 osób) – nauczany język obcy – j. niemiecki

Kelner – uczeń               – 0,33 klasy (10 osób) – nauczany język obcy – j. angielski

Kucharz  – młodociany  – 0,5 klasy (15 osób) – nauczany język obcy – j. angielski

Cukiernik – młodociany – 0,5 klasy (15 osób) – nauczany język obcy – j. niemiecki

Przetwórca mięsa – uczeń – 0,33 klasy (10 osób) – nauczany język obcy – j. angielski

 

Przyjęci   uczniowie  zobowiązani  są  dostarczyć   zaświadczenie  lekarskie   o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy wskazanego    przez Zespół   Szkół  Gastronomicznych.

W  przypadku  badań przeprowadzonych  indywidualnie  ich koszty ponosi kandydat.

 

Przyjęci   kandydaci  mają  obowiązek  posiadania  badań  do  celów  sanitarno-
epidemiologicznych obowiązujących osoby, które mają kontakt z żywnością i jej przetwarzaniem.    Uczniowie    wykonują    badania    we     własnym    zakresie i przedstawiają wychowawcom w dniu rozpoczęcia nauki, tj. 1 września 2022 r..

 

Kandydaci w zawodach cukiernik – młodociany i kucharz – młodociany zobowiązani są do dostarczenia w terminie do 23 czerwca 2022 umowy
o praktyczną naukę zawodu lub zaświadczenia od pracodawcy, że taka umowa będzie podpisana 01 września 2022 r.

 

W przypadku   braku   odpowiedniej   ilości    kandydatów  do danej klasy oddział nie zostanie otworzony.

Oferta   kształcenia  może ulec modyfikacji po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA II STOPNIA NR 2

 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych      – 1 klasa (30 osób)

 

Technik technologii żywności                                – 1 klasa (30 osób)

 

 

Przyjęci   słuchacze  zobowiązani  są  dostarczyć   zaświadczenie  lekarskie   o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie od lekarza medycyny pracy wskazanego    przez Zespół   Szkół  Gastronomicznych.

W  przypadku  badań przeprowadzonych  indywidualnie  ich koszty ponosi kandydat.

 

Przyjęci   kandydaci  mają  obowiązek  posiadania  badań  do  celów  sanitarno-
epidemiologicznych obowiązujących osoby, które mają kontakt z żywnością i jej przetwarzaniem.    Uczniowie    wykonują    badania    we     własnym    zakresie i przedstawiają wychowawcom w dniu rozpoczęcia nauki, tj. 1 września 2022 r..

 

W przypadku   braku   odpowiedniej   ilości    kandydatów  do danej klasy oddział nie zostanie otworzony.

Oferta   kształcenia  może ulec modyfikacji po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

Na semestr pierwszy klasy I Branżowej Szkoły II Stopnia przyjmuje się:

 • absolwentów Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy ukończyli szkołę w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie.
 • kandydatów będących absolwentami dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej, którzy rozpoczęli kształcenie w tej szkole począwszy od roku szkolnego 2012/2013.

 

O przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych mogą się ubiegać absolwenci branżowej szkoły I stopnia w zawodzie kucharz

 

O przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 w zawodzie Technik technologii żywności mogą się ubiegać absolwenci branżowej szkoły I stopnia w zawodzie cukiernik

 

 1. Kryteria rekrutacji do Technikum nr 8 i Branżowej Szkoły I stopnia nr 6:

 

Przeliczanie na punkty wyników egzaminu ośmioklasisty:

 1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty, o którym mowa w  134ust. 2 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 1, art. 140 ust. 3 pkt 1 i i art. 143 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:
 • wynik przedstawiony w procentach z:
 1. języka polskiego,
 2. matematyki

    – mnoży się przez 0,35;

 • wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego

          – mnoży się przez 0,3.

W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 2, art. 135 ust. 4 pkt 1, art. 137 ust. 6 pkt 2, art. 139 ust. 2 pkt 2, art. 140 ust. 3 pkt 3 i art. 143 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, wymienionych odpowiednio na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej lub świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia, za oceny wyrażone w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 18 punktów;
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
 3. dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

Punktacji podlegają 4 przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • plastyka
 • technika

Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem, o których mowa odpowiednio w art. 134 ust. 2 pkt 3, art. 135 ust. 4 pkt 2, art. 137 ust. 6 pkt 3, art. 139 ust. 2 pkt 3, art. 140 ust. 3 pkt 4 i art. 143 ust. 3 pkt 3 ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 7 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. a, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. a, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. a, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. a i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. a ustawy – Prawo oświatowe, za:

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 2. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 3. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 5. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
 6. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 7. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 8. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 9. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 10. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 11. dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 12. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 13. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 14. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 15. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 16. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
 17. dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 18. dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 19. dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 20. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 21. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 22. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 23. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 24. międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 25. krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 26. wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 27. powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b i art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy – Prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.

W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:

 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 2. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 3. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 4. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 5. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 6. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
 7. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 8. celującym – przyznaje się 30 punktów,
 9. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 10. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 11. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 12. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

 

W przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria, o których mowa powyżej, mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2. Przepis art. 131 ust. 3 stosuje się.

 1. Kryteria rekrutacji do Branżowej Szkoły II stopnia nr 2:

W postępowaniu rekrutacyjnym do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 brane będą pod uwagę oceny wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia z
 obowiązkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów:

– język polski,

– matematyka,

– informatyka,

– historia.

W postępowaniu rekrutacyjnym do Branżowej Szkoły II Stopnia, dla absolwentów dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw:

 1. w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w  95ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wymienionych na świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, za oceny wyrażone w stopniu:
 2. celującym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów,
 4. dobrym – przyznaje się po 14 punktów,
 5. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,
 6. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;
 7. za świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem, o którym mowa w  95ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, przyznaje się 7 punktów.

 

 1. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy:
 • posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia;
 • posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej
  w zawodzie
  nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie;
 • posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie 6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy;
 1. Na semestr pierwszy klasy I publicznej branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia w okresie 5 lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który ubiegają się o przyjęcie do publicznej branżowej szkoły II stopnia.
 2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
 • wymienione na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;
 • świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia z wyróżnieniem;
 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie:
 • w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w 131 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4);
 • w przypadku kandydata pełnoletniego – następujące kryteria:
 1. wielodzietność rodziny kandydata,
 2. niepełnosprawność kandydata,
 3. niepełnosprawność dziecka kandydata,
 4. niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
 5. samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria wymienione wyżej mają jednakową wartość.

 

 • Terminy postępowania rekrutacyjnego do Technikum nr 8 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6:

 

 • od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r.  (do godz. 15:00)     – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) ,

 

 • od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. (do godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje,

 

 • do 13 lipca 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,

 

 • do 19 lipca 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach,

 

 • od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r. – wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie; 

 

 • 20 lipca 2022r. –  podanie    do     publicznej   wiadomości   listy   kandydatów   zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 

 • od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. (do godz. 15:00) – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a
  w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

 

 • 29 lipca 2022r. (do godz. 14:00) –  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Rekrutacja uzupełniająca:

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Technikum nr 8 i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 6 w rekrutacji uzupełniającej:

 

 • od 01 sierpień 2022 r. do 03 sierpień 2022 r. (do godz. 15:00)     – złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) ,

 

 • do 03 sierpnia 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,

 

 • do 11 sierpnia 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach,

 

 • od 01 sierpnia 2022 r. do 17 sierpnia 2022 r. – wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie; 

 

 • 12 sierpnia 2022r. –  podanie    do     publicznej   wiadomości   listy   kandydatów   zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 

 • od 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. (do godz. 15:00) – potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego
  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,

 

 • 19 sierpnia 2022r. (do godz. 14:00) – podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2:

 

 • od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. (do godz. 15:00)  – złożenie wniosku o przyjęcie wraz z wymaganymi dokumentami,

 

 • od 24 czerwca 2022 r. do 13 lipca 2022 r. (do godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2 o świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenie o zawodzie nauczanym
  w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której kandydat ubiega się o przyjęcie,

 

 • do 13 lipca 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,

 

 • do 19 lipca 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach,

 

 • od 16 maja 2022 r. do 25 lipca 2022 r. – wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie;

 

 • 20 lipca 2022 r. –  podanie    do     publicznej   wiadomości   przez komisję rekrutacyjną listy   kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 

 • od 21 lipca 2022 r. do 28 lipca 2022 r. (do godz. 15:00) – potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do branżowej szkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

 

 • 29 lipca 2022r. (do godz. 14:00) –  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

Rekrutacja uzupełniająca:

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Branżowej Szkoły II Stopnia nr 2
w rekrutacji uzupełniającej:

 

 • od 01 sierpnia 2022 r. do 03 sierpnia 2022 r. (do godz. 15:00) – złożenie wniosku o przyjęcie wraz z wymaganymi dokumentami,

 

 • do 03 sierpnia 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności,

 

 • do 11 sierpnia 2022 r. – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach,

 

 • od 01 sierpnia 2022 r. do 17 sierpnia 2022 r. – wydanie przez szkołę skierowań na badania lekarskie;

 

 • 12 sierpnia 2022 r. –  podanie    do     publicznej   wiadomości   listy   kandydatów   kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

 

 • od 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r. (do godz. 15:00) – potwierdzenie przez kandydata, rodzica lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia do branżowejszkoły II stopnia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

 

 • 19 sierpnia 2022 r. –  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych .

 

 

 1. Procedura rekrutacji:
 2. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli.
 3. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły zarządzeniem oraz wyznacza

przewodniczącego.

 1. W skład  komisji   nie  może   wchodzić  osoba,   której dziecko uczestniczy

w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.

 1. Dyrektor szkoły może   dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej,

w tym zmiany przewodniczącego komisji.

 1. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 2. sporządzenie  listy   kandydatów,   zawierającej    imiona  i   nazwiska kandydatów   uszeregowane  w  kolejności  alfabetycznej, w przypadku     których    zweryfikowano    wniosek  o   przyjęcie   do  szkoły,   w  tym  zweryfikowano    spełnienie   przez  kandydata warunków lub kryteriów  branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym,
 3. sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po    przeprowadzeniu   postępowania   rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego,
 4. sporządzenie  listy   kandydatów    zakwalifikowanych   i   kandydatów niezakwalifikowanych   oraz listy  kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,
 5. przewodniczący  komisji   rekrutacyjnej   umożliwia   członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do  nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji,
 6. posiedzenia komisji rekrutacyjnej   zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji,
 7. prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział   co   najmniej   2/3  osób  wchodzących w skład  komisji rekrutacyjnej,
 8. osoby  wchodzące   w skład   komisji   rekrutacyjnej  są zobowiązane do nieujawnienia   informacji  o przebiegu posiedzenia komisji i   podjętych rozstrzygnięciach,   które   mogą  naruszać  dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 9. protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają:   datę  posiedzenia  komisji rekrutacyjnej,   imiona i nazwiska przewodniczącego   oraz członków   komisji    obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję    rekrutacyjną   w   ramach    przeprowadzanego   postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego; protokół   podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.

 

 1. Procedura odwoławcza:
 2. Kandydatom, rodzicom    lub  prawnym   opiekunom  przysługuje prawo 

odwołania   od    decyzji    komisji,    tzn.   złożenie  wniosku  do   komisji  

rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy   przyjęcia   kandydata 

do szkoły w  ciągu 7 dni od dnia podania do publicznej   wiadomości  listy

kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 1. Do  5 dni od    dnia    złożenia   wniosku   szkolna  komisja   rekrutacyjna 

przygotowuje i wydaje uzasadnienie odmowy przyjęcia.

 1. Do 7 dni   od terminu otrzymania    pisemnego    uzasadnienia    odmowy

przyjęcia    kandydata,   rodzice  lub prawni opiekunowie  mają  możliwość

złożenia   do    dyrektora    szkoły   odwołania  od  rozstrzygnięcia   komisji

rekrutacyjnej.

 1. Dyrektor dokonuje    rozstrzygnięcia    w   ciągu   7 dni  od  daty  złożenia odwołania, na które przysługuje odwołanie do sądu administracyjnego.

Aktualności

Już 4 lutego wyruszamy do Włoch w ramach programu Erasmus.

Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych w Częstochowie 4 lutego po raz pierwszy wyruszą na miesięczne praktyki zawodowe u zagranicznych pracodawców w ramach Akredytacji programu Erasmus+. Młodzież naszej szkoły będzie zdobywać doświadczenie zawodowe we Włoszech w...

Akredytacja Erasmus+

Akredytacja Erasmus+

Czekali, czekali i się doczekali.... Akredytacja jest gwarancją regularnego otrzymywania dofinansowania na działania związane z mobilnością w ramach programu Erasmus, i jest ona przyznawana jednorazowo na całą edycję programu (5 lat). Akredytacja w sektorze...

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na przeprowadzenie kursu nauki jazdy kategorii B i T w zakresie niezbędnym do zdania egzaminu państwowego Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie informuje, iż w wyniku przeprowadzonego w dniu 2.01.2023 r....

Napisz do nas

13 + 5 =

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. M. Skłodowskiej - Curie
42-202 Częstochowa, ul. Worcella 1

tel.: (34) 361 17 15, faks: (34) 361 17 15
e-mail: zsg@edukacja.czestochowa.pl

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego: zsg.czest.pl/rodo/

 

Skip to content