Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy

Uprzejmie prosimy wszystkich uczniów kwalifikujących się do pomocy w ramach stypendium szkolnego o dostarczenie  imiennych rachunków, faktur oraz innych dowodów zakupu od lipca do grudnia 2022 r.

Dokumenty należy przekazać do:

– gabinet nr 7 (pracownia gastronomiczna) do pani Kamili Gorzałka  od 28.11.2022 do 06.12.2022 r. (Dokumenty zostaną dostarczone do MOPS wraz z indywidualną kartą ucznia i niezbędnymi zaświadczeniami do 07.12.2022 r.)

Dostarczając dokumenty osobiście lub pocztą należy pamiętać, że trzeba dołączyć indywidualną kartę ucznia wypełnioną przez szkołę na podstawie rachunków oraz, stosowne zaświadczenia według poniesionych wydatków.

1) zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w przypadku refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawców na zakup artykułów odzieżowych o charakterze sportowym, wymagane jest zaświadczenie szkoły o udziale dziecka w zajęciach wychowania fizycznego. W przypadku dodatkowych zajęć sportowych, edukacyjnych, wyrównawczych, wymagane jest zaświadczenie zawierające: imię i nazwisko dziecka, okres i koszt uczestnictwa na zajęciach (faktura lub rachunek imienny za uczestniczenie w zajęciach). Przedłożone imienne rachunki i faktury osób, którym przyznano decyzją administracyjną stypendium szkolne winny pokrywać się z okresem przyznania pomocy,

2) uczestnictwo ucznia w wycieczkach szkolnych, wyjazdach na „zieloną szkołę”, wyjściach do teatru, kina wymagają poświadczenia przez szkołę,

3) zaakceptowane dowody zakupów na cele edukacyjne, wnioskodawcy przedkładają w szkole,

4) w  I semestrze roku szkolnego 2022/2023 obowiązują imienne faktury i rachunki za:

– zakup podręczników i artykułów szkolnych od lipca 2022 r. do grudnia 2022 r.,

– abonament internetowy – od września 2022 r. do grudnia 2022r. ,

– imienne bilety autobusowe na dojazd do szkoły – od września 2022r. do grudnia 2022r.

5) koszty poniesione przez wnioskodawcę w I semestrze, nie mogą być rozliczane w semestrze następnym.

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 240 zł.

Ponadto w czasie trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym 2022/2023 można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia.

Załączniki:

Zasiłek szkolny

Wydatki kwalifikowane

Zaświadczenie wf

Skip to content