Konkurs fotograficzny,,ZDJĘCIE MIESIĄCA”. Dowolna tematyka

Konkurs fotograficzny ,,ZDJĘCIE MIESIĄCA”.  Dowolna tematyka

1  ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem Konkursu jest …Dyrekcja Szkoły, Rada Pedagogiczna , nauczyciele  ; Jakub Łacek, Daria Jaurnig, Kinga Będkowska, Maria Kierat, Iwona Ostrowska

1.2 Konkurs rozpoczyna się 01.03.2023. Zgłaszanie prac do konkursu trwa do dnia 20 danego  miesiąca kalendarzowego. Następnym etapem konkursu jest głosowanie, które kończy się wyłonieniem zwycięzców: zdjęcie nr 1, nr 2, nr 3, zostanie wyeksponowane na wystawie przez miesiąc – do wystawienia następnych zdjęć z następnego miesiąca.

Uwiecznieniem comiesięcznych zdjęć będzie  losowanie pierwszych miejsc  i wyłonienie

,,ZDJĘCIA ROKU

2. WARUNKI   UCZESTNICTWA W KONKURSIE

2.1 Uczestnikiem Konkursu może być każdy uczeń naszej szkoły.

2.2 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin i osoby im najbliższe.

2.3 Udział w Konkursie jest bezpłatny.

2.4 Zgłoszenie zdjęć odbywa się do  dnia 20 danego miesiąca którego dotyczy zdjęcie konkursowe.
`
3. ZASADY KONKURSU

3.1 Jako zgłoszenie do udziału w Konkursie rozumiane jest podanie fotografii   do nauczycieli   P. Iwony  Ostrowskiej, Marii Kierat   lub    Jacka Łacek   sala C 08   kopercie podpisanej nazwiskiem i imieniem oraz klasa do której uczeń uczęszcza

3.2 Każdy uczestnik może podać  1 – 2 lub 3  zdjęcia   rozmiar  +_ 18×24 cm

3.3  Zdjęcia mogą być wykonane aparatami cyfrowymi oraz analogowymi.

3.4 Do Konkursu dopuszcza się zdjęcia kolorowe i czarno-białe..

3.5 Organizator zastrzega sobie prawo odrzucenia podanych  fotografii na etapie kwalifikacji na podstawie niezgodności z warunkami Konkursu lub złej jakości technicznej.

3.6.  Uczestnik zgłaszając się do Konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych portalu szkolnego  oraz na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych i marketingowych. Wybrane do głosowania zdjęcia nie będą usuwane na życzenie autora.

3.7 Uczestnik Konkursu oświadcza, że naprawi szkodę poniesioną przez Organizatora, jeśli którekolwiek z oświadczeń zawartych w Regulaminie okaże się nieprawdziwe.

  1. OCENA I NAGRODY

4.1 Zgłaszanie zdjęć do poszczególnych edycji trwa do 20  dnia każdego miesiąca.

4.2 Wszystkie nagrodzone w roku 2023   Zdjęcia Miesiąca automatycznie przechodzą do finałowego głosowania w styczniu 2024, które wyłoni Laureatów konkursu  ,,ZDJĘCIE ROKU”

4.3 Raz zgłoszone zdjęcie w konkursie Zdjęcie Miesiąca, nie może być zgłaszane po raz kolejny w tej i innych edycjach konkursów fotograficznych

4.4 W każdej edycji głosowanie trwa 7 dni. Każdy użytkownik może głosować tylko jeden raz na dane zdjęcie..Do Jury poza nauczycielami prowadzącymi  będą zapraszani uczniowie losowo Skład Jury 7 osób

4.5 Każdą edycję Konkursu wygrywa fotografia, które otrzyma największą liczbę głosów . Zwycięska praca otrzymuje tytuł „Zdjęcie miesiąca ”. Autor zdjęcia otrzyma nagrodę.

4.6. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Regulamin niniejszego Konkursu dostępny jest na stronie SZKOŁY.

5.2 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w konkursie.

5.3   Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym Regulaminie lub podadzą nieprawdziwe informacje, zostaną automatycznie zdyskwalifikowane.

5.4  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919-921 KC.

Skip to content