Informacja dotycząca badań lekarskich dla kandydatów do ZSG

W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lib elektronicznej w terminie do 25 lipca 2022 r.

Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły do której uczeń został przyjęty nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole.

Skip to content