Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.zsg.czest.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • opublikowane zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego, filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Staramy się, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Oświadczenie sporządzono dnia:2020-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Kontakt i informacje zwrotne:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Maria Gędek
przez sekretariat szkoły:
tel. 34 3611715 zsg@edukacja.czestochowa.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Do Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Częstochowie prowadzi ogólnodostępne wejście główne. Do wejścia oprócz schodów prowadzi podjazd dla wózków inwalidzkich. Portier wpuszczając interesanta do budynku dowiaduje się z jaką sprawą przyszedł i kieruje go odpowiednio do pomieszczenia w którym może załatwić swoją sprawę. Gabinet Dyrektora, sekretariat, księgowość, administracja dostępne są na parterze budynku w pobliżu wejścia głównego. Inne wejścia do budynku są otwierane okazjonalnie.

Dla osób niepełnosprawnych dostępne są pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku. W budynku nie ma windy oraz toalet dla osób niepełnosprawnych.

W szkole nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed budynkiem Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Częstochowie nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Częstochowie można wejść z psem asystującym. Warunkiem wejścia na teren budynku szkoły z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Częstochowie z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

W budynku Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Aktualności

„ Święty Mikołaj na Kresach”

„ Święty Mikołaj na Kresach”

Towarzystwo Patriotyczne Kresy we współpracy z Miastem Częstochowa – Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy organizuje coroczną akcję „ Święty Mikołaj na Kresach”. Tegoroczna akcja obejmuje pomoc materialną oraz zbiórkę żywności dla Polaków mieszkających na...

II Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole

II Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole

 Nasza Szkoła obchodzi w dniach 20-26 września 2021  II Ogólnopolski Tydzień Szczęścia. Celem Ogólnopolskiego Tygodnia Szczęścia w Szkole jest zwrócenie uwagi na szczęście i dobrostan oraz ich związki z efektami kształcenia. Badania pokazują, że ludzie doświadczający...

Napisz do nas

5 + 3 =

Kontakt

Zespół Szkół Gastronomicznych
im. M. Skłodowskiej - Curie
42-202 Częstochowa, ul. Worcella 1

tel.: (34) 361 17 15, faks: (34) 361 17 15
e-mail: zsg@edukacja.czestochowa.pl

Klauzula informacyjna do formularza kontaktowego: zsg.czest.pl/rodo/

 

Skip to content