Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy

Uprzejmie prosimy wszystkich uczniów kwalifikujących się do pomocy w ramach stypendium szkolnego o dostarczenie  imiennych rachunków, faktur oraz innych dowodów zakupu od lipca do grudnia 2021 r.

Dokumenty należy przekazać do:
– gabinet A10  od 29.11.2021 do 07.12.2021 r. (Dokumenty zostaną dostarczone do MOPS wraz z indywidualną kartą ucznia i niezbędnymi zaświadczeniami do 08.12.2021 r.)

Dokumenty można dostarczyć również:

–  do siedziby MOPS- u ul. POW 2, wrzucając do skrzynki na korespondencję w kopercie z dopiskiem „ Stypendia Szkolne” ( w godzinach urzędowania)
– lub wysyłając za pośrednictwem Poczty Polskiej – liczy się data stempla pocztowego (08.12.2021 r.)

Dostarczając dokumenty osobiście lub pocztą należy pamiętać, że trzeba dołączyć indywidualną kartę ucznia wypełnioną przez szkołę na podstawie rachunków oraz, stosowne zaświadczenia według poniesionych wydatków.

Miesięczna wysokość stypendium wynosi 230 zł.

Ponadto w czasie trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym 2021/2022 można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Szczegółowe informacje w Gabinecie A10.

Załączniki:

WYDATKI-KWALIFIKOWANE-DO-STYPENDIUM-SZKOLNEGO_2021_2022.pdf

Zaświadczenie zajęcia W-f 1.pdf

ZASILEK-SZKOLNY-2021-2022

Skip to content