Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Częstochowy na rok szkolny 2021/2022

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia wynikającą z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 netto.

Zgodnie z informacją przesłaną przez MOPS rozpatrywane będą tylko wnioski kompletne zawierające wszystkie niezbędne ( zawarte w druku wniosku) oraz dokumentację do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego.

Wypełnione wnioski o stypendium szkolne wraz z niezbędną dokumentacją do ustalenia sytuacji rodzinnej i materialnej należy przekazać do:
– gabinet A10  od 01.09.2021 do 15.09.2021 r. do godziny 9.00
– albo do siedziby MOPS- u ul. POW 2, wrzucając do skrzynki na korespondencję w kopercie z dopiskiem „ Stypendia Szkolne” ( w godzinach urzędowania)
– lub wysyłając za pośrednictwem Poczty Polskiej – liczy się data stempla pocztowego (15.09.2021 r.)

Ponadto w czasie trwania zajęć szkolnych w roku szkolnym 2021/2022 można składać wnioski o zasiłek szkolny z powodu zdarzenia losowego powodującego przejściowo pogorszenie sytuacji materialnej rodziny ucznia. Szczegółowe informacje w Gabinecie A10.

Poniżej załączono druki wniosku wraz z pozostałymi załącznikami:

Oświadczenie _osoby_dochód_ryczałt 2021_2022.pdf

Oświadczenie działalności na zasadach ogólnych.pdf

Oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami stypendium.pdf

Oświadczenie z działalności gosp. na zasadach ogólnych rozpoczętej w roku bieżącym.pdf

Oświadczenie_osoby_praca_dorywcza2021_2022.pdf

Wniosek_Stypendium_szkolne 2021_2022.pdf

Wniosek_Zasiłek Szkolny.pdf

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO_2021_2022.pdf

Zaświadczenie dochód z Centrum Integracji Społecznej.pdf

Zaświadczenie o dochodach-ETAT.pdf

Zaświadczenie zajęcia W-f 1.pdf

Skip to content