Informacja dla rodziców uczniów otrzymujących stypendium szkolne

Informacja dla rodziców uczniów otrzymujących stypendium szkolne
1. Do dnia 21 maja b.r. należy złożyć do MOPS-u przy ul. POW 2 oświadczenie o sytuacji materialnej ( Oświadczenie I-VI_2021). Poprawnie wypełnione oświadczenie należy wrzucić do skrzynki wystawionej przed siedziba MOPS lub przesłać pocztą. Oświadczenie można zostawić również w szkole do dnia 21 maja do godz 12:00.
2. Do dnia 8 czerwca b.r. do godz 15:00 będą przyjmowane rachunki za dokonane zakupy w ramach stypendium szkolnego. Pokój A10. Wszelkich informacje pod numerem telefonu 34 361-17-15 u p. Kamili Gorzałka.

Wykaz wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego

Zaświadczenie wychowanie fizyczne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie informuje, iż w związku z realizacją drugiej transzy stypendium szkolnego w roku szkolnym 2020/2021, podstawą wypłaty wspomnianych środków jest przedłożenie imiennych rachunków i faktur za zakup artykułów przeznaczonych na cele edukacyjne w okresie od stycznia 2021r. do czerwca 2021r., dokonanych zgodnie z “Wykazem wydatków kwalifikowanych”, zatwierdzonym przez Dyrektora MOPS w Częstochowie, dostępnym na naszej stronie internetowej, obowiązującym w bieżącym roku szkolnym.

Wspomniane dokumenty wraz z Indywidualną Kartą Ucznia należy przedłożyć:

– w szkole, do której uczęszcza uczeń, w terminie ustalonym przez szkołę;

– w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie przy
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2, wrzucając do skrzynki na korespondencję, po wcześniejszym zaakceptowaniu dokonanych zakupów w Indywidualnej Karcie Ucznia przez uprawnionego przedstawiciela placówki szkolnej;

– wysyłając listem za pośrednictwem Poczty Polskiej wraz z zatwierdzoną Indywidualną Kartą Ucznia, najpóźniej do 15 czerwca 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

42-217 Częstochowa

W przypadku wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami Sekcji Usług Środowiskowych:  tel. 34 372 42 20.

Skip to content