ERASMUS PLUS

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnej placówki edukacyjnej oraz oczekiwaniom uczniów i nauczycieli, Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Częstochowie podjął działania zmierzające do   podjęcia współpracy międzynarodowej w ramach Unii Europejskiej i ogólnie pojętej współpracy międzynarodowej.

Dążąc do wzmacniania innowacyjności i zwiększania atrakcyjności placówki, szkoła ubiegała się i otrzymała  akredytację na lata 2021-2027 w programie:

Erasmus +

w sektorze

 Kształcenia i Szkolenia Zawodowe

 

 

Celem akcji jest wzmocnienie europejskiego wymiaru

nauczania i uczenia przez:

 

  • promowanie wartości włączania i różnorodności, tolerancji i udziału w życiu demokratycznym
  • upowszechnianie wiedzy o wspólnym europejskim dziedzictwie i różnorodności
  • wspieranie rozwoju sieci zawodowych w Europie

 

 

 

Akredytacja Erasmus+ oferuje szkole możliwość organizowania praktyk zagranicznych dla uczniów i uczennic ZSG

 

W projekcie w każdym roku jego trwania będą organizowane 4 tygodniowe praktyki zagraniczne dla 12 uczniów/uczennic dla klas trzecich technikum o kierunkach:

– technik organizacji turystyki,

– technik żywienia i usług gastronomicznych,

– technik hotelarstwa,

– technik usług kelnerskich.

 

 

 

 

Podczas zagranicznych praktyk uczniowie:

 

– wzbogacą warsztat organizacji żywienia i usług gastronomicznych o przygotowując i wydając dania typowe dla kraju partnerskiego,

– wzbogacą wiedzę dot. sporządzania potraw i napojów w krajach partnerskich oraz w dziedzinie obsługi gościa ind. i przyjęć okolicznościowych, poznają nowe techniki obsługi gości i zastosują je lokalnie,

– wzbogacą umiejętności przygotowania imprez i usług turystycznych oraz ich rozliczania w kontekście pracy z zagranicznym klientem,

– nabędą umiejętności obsługiwania gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz realizacji usług w recepcji w hotelach kraju partnerskiego.

 

 

 

Akredytacja Erasmus+ oferuje szkole możliwość organizowania zagranicznych kursów i szkoleń dla nauczycieli przedmiotów zawodowych w ZSG.

 

 

W projekcie w każdym roku jego trwania będą organizowane 7 dniowe kursy/szkolenia zagraniczne dla 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych związanych z branżą gastronomiczną i turystyczną.

 

 

 

 

 

Podczas zagranicznych kursów / szkoleń nauczyciele przedmiotów zawodowych:

– zapoznają się z technologiami oraz urządzeniami i sprzętem stosowanymi w procesach produkcyjnych lub usługach w krajach UE,

– zdobędą nowe doświadczenia zawodowe w gastronomii i turystyce w warunkach międzynarodowych związane z nauczanym zawodem i wykorzystają je w kształceniu uczniów,

– przekażą zdobyte doświadczenie i umiejętności z zagranicznego kursu/szkolenia zawodowego innym nauczycielom do podniesienia jakości kształcenia
zawodowego uczniów,

– wdrożą innowacje pedagogiczne, nowe metody nauczania i materiały dydaktyczne pozyskane na zagranicznych kursach/szkoleniach zawodowych do swojej codziennej pracy z uczniami.

 

 

 

Zagraniczne mobilności zorganizowane dla osób uczących się i kadry pozytywnie wpłyną na poprawę:

 

  1. umiejętności językowych:

 

Wyjazdy na szkolenia jak i działania realizowane w ramach projektu będą promować wśród całej społeczności szkolnej (uczniów i nauczycieli) potrzebę nieustannego kształcenia się i podnoszenia umiejętności językowych szczególnie w zawodach związanych z turystyką i gastronomią.

Mobilności projektowe i przygotowanie językowe je poprzedzające przyczynią się do:

– zachęcenia do nauki nowożytnych języków obcych (języka angielskiego oraz języka kraju praktyk – podstawy),
– doskonalenia kompetencji i kwalifikacji językowych,
– poprawy umiejętności komunikowania się w języku obcym,
– doskonalenia języka obcego branżowego.

 

  1. rozwoju kompetencji miękkich:

Udział uczniów i nauczycieli w mobilnościach zagranicznych to rodzaj treningu społecznego, który korzystnie wpłynie na ich rozwój osobisty, odegra kluczową rolą podczas pracy w zespole czy podczas rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
Praktyki zagraniczne/staże:

– otworzą uczniów i nauczycieli na inne kultury, zapobiegną zjawisku ksenofobii – udział w nich pozwoli zrozumieć kulturową i religijną różnorodność, wzmocni europejską
tożsamość, tolerancję i otwartość
– uczniowie i nauczyciele będą bardziej otwarci na nowe kontakty międzynarodowe, nowe przeżycia związane z różnorodnością kulturową Europy, wzmocnią relacje interpersonalne
– poznanie nowych przyjaciół
– udział w projekcie przyczyni się do wzmocnienia pewności siebie, radzenia sobie w sytuacjach stresujących nieuniknionych w pracy w branży gastronomicznej i turystycznej.
– wzmocnią kompetencje społeczne uczniów i nauczycieli: praca w grupach, praca ind., komunikatywność,
– rozwiną kreatywność i chęć do samorozwoju

 

  1. umiędzynarodowienie placówki:

Nawiązanie współpracy międzynarodowej z innymi krajami i otrzymanie przez uczniów i nauczycieli szansy uczestniczenia w międzynarodowych projektach:

– rozwinie potrzebę organizowania zagranicznych mobilności, które stanowią atrakcyjny element praktycznej nauki zawodu dla uczniów oraz możliwość wprowadzenia elementów
innowacyjnych w praktyczną naukę zawodów w branży gastronomicznej i turystycznej dla nauczycieli
– organizowanie zagranicznych mobilności pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie uczniów na europejskim rynku pracy i nauczycieli w przenoszeniu dobrych praktyk z krajów UE do
placówki
– realizacja tego projektu będzie stanowiła zachętę do podejmowania kolejnych projektów, w które będzie zaangażowane jeszcze szersze grono nauczycieli i uczniów nawiązujących
międzynarodową współpracę z organizacjami, pracodawcami, szkołami zawodowymi, które umożliwią im nabycie nowych umiejętności,
– podniesie umiejętności językowych niezbędne w pracy w branży gastronomicznej i turystyczne

 

 

 

Wszystkie informacje dotyczące projektu będą zamieszczane na

bieżąco na stronie internetowej szkoły w zakładce

ERASMUS +

oraz w gablotach szkolnych.

Skip to content